Gebwell Oy:n markkinointirekisterin REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1       REKISTERINPITÄJÄ

Gebwell Oy (Y-tunnus: 2008956-7)
Patruunapolku 5
79100 Leppävirta
puh 020 1230 800
info@gebwell.fi

2       REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Saima Havukainen
Puhelin +358 40 897 791
Sähköposti saima.havukainen@gebwell.fi

3       REKISTERIN NIMI

Gebwell Oy:n markkinointirekisteri

4       HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5       REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet; rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus; ammatti ja äidinkieli; asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6       SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7       SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8       REKISTERÖIDYN OIKEUDET

8.1     Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

8.2     Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 020 1230 800 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9       REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

9.1     Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

9.2     Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.