Återvinning av frånluftsvärme

Återvinning av frånluftsvärme

Maskinell ventilation av inomhusluft orsakar stort värmespill i höghus – upp till 40% av den värmeenergi som redan är betald försvinner ut. Med modern teknik kan frånluftsvärmen effektivt återvinnas för att användas på nytt vid uppvärmningen av bruksvattnet eller fastigheten.

Med tillvaratagandet av frånluftsvärmen kan det nuvarande värmesystemet, till exempel fjärrvärmesystemet, kompletteras och användningen av den energi som producerats blir effektivare. Tillvaratagningen av frånluft kan även monteras vid sidan av ett Gebwell jordvärmesystem. Vattenburen värmedistribution är en förutsättning för att systemet ska kunna tas i bruk.

Princip

Istället för en frånluftsfläkt installeras en  enhet som återvinner frånluftsvärmen med en värmeväxlare som samlar in värmen i fastighetens frånluft och överför den till köldbärarvätskan som går på andra sidan växlaren.

Den uppvärmda vätskan leds till värmepumpen som finns i fastighetens tekniska utrymme längs rör som finns inne i eller utanpå byggnadens väggar.

Värmen som fås från frånluften utnyttjas med hjälp av värmepumpen för att värma upp bruksvattnet eller det vatten som cirkulerar i värmedistributionsnätet.

Det lönar sig att planera värmeåtervinningssystemet väl. Planeringstjänsten kan skaffas antingen separat från en VVS-planeringsbyrå eller som en del av fastighetens entreprenad. Gebwell stöder planeringen i dimensioneringen av värmepumpen, fjärrvärmecentralen och värmeåtervinningselementen.

Gebwell Combi systemhelhet för återvinning av frånluftsvärmen

Systemet Gebwell Combi styrs av en automatik som även gör det möjligt att använda systemet på distans.

I Gebwell Combi systemen används värmepumparna i serierna Gebwell T² och GEMINI, som vi planerat och som särskilt väl lämpar sig för stora bostadsfastigheter.

De beredare som används är G-Energy beredarna som vi tillverkat med utgångsläge i systemets livscykelkostnader. Pilpit-värmeåtervinningsanläggningen levereras av Oy Pamon Ab från Hollola, Finland.

Systemens G-Power fjärrvärmecentraler planeras i samarbete med VVS-planeraren, energiverket och entreprenören. Vi tillverkar även fjärrvärmecentralerna själva på vår fabrik i Leppävirta, Finland.

Automationen ser till att systemets alla delar fungerar tillsammans på önskat sätt. Vi förmedlar även högklassiga värmeåtervinningselement med rätt dimension för användningsobjektet.

Gebwell Combi vid sidan av ett bergvärmesystem

Då tillvaratagningen av frånluftsvärmen monteras vid sidan av bergvärmesystemet kan man minska på antalet värmebrunnar. Detta ger besparingar i borrningen av värmebrunnarna, vilket oftast är den största utgiften för bergvärmen.

Tillvaratagningen av värmen i frånluften gör det möjligt att använda bergvärme även i fastigheter som ligger på små tomter utan mycket rum för värmebrunnar.