Bergvärmeordlista

Vi har sammanställt de vanligaste termerna, inklusive förklaringar, inom bergvärme och nyttjande av den i en bergvärmeordlista. Läs mer om de vanligaste orden inom bergvärmebranschen och häng med i snacket.

Givare

En givare mäter temperaturen, trycket o.d. Värmepumpens funktion justeras baserat på mätresultaten från givarna.

Automatik

Automatiken styr driften av värmepumpens kompressor, cirkulationspumparna samt annan kringutrustning på basis av mätresultaten från givarna.

COP

Se Värmekoefficient.

Energibehov

Antalet kilowattimmar (kWh) som under ett år går åt till att värma upp huset och tappvattnet. Energibehovet omfattar all el som hushållets samtliga elektriska apparater förbrukar.

Den vägledande fördelningen av energibehovet för ett eluppvärmt egnahemshus kan till exempel vara: uppvärmning 52 procent, hushållsel 28 procent och varmvattenförbrukning 20 procent. I egnahemshus med bergvärme drar uppvärmningen och varmvattenproduktionen vanligtvis 60 procent av energin och hushållselen resten.

Rumsgivare

Rumsgivaren mäter temperaturen inne i fastigheten.

Rumsgivarens effekt

Rumsgivarens effekt på justeringsresultatet. När effekten är hög, påverkar variationerna i rumstemperaturen justeringsresultatet i större utsträckning.

Förångare

En förångare är en värmeväxlare, som överför värmen från marken till köldmediet. Köldmediet omvandlas från flytande till ånga i förångaren.

Inverter

Med hjälp av invertern, det vill säga frekvensomriktaren, kan man till exempel styra värmepumpens kompressor på ett lämpligt varvtal.

Kaskadkoppling

Med kaskadkoppling avses anslutning av flera värmepumpar i samma system, så att de fungerar reglermässigt enhetligt.

Kollektorslinga

Värmepumpen utnyttjar värmeenergi som samlats in från kollektorslingan. Vanligtvis värmebrunnar, horisontella rörledningar i marken eller annan ”avfallsvärme” till exempel från frånluftsvärme eller någon annan process.

Kompressor

Kompressorn ökar trycket i det förångade köldmediet och samtidigt höjs temperaturen på köldmediet.

Köldmedium

Köldmedium är ett värmeöverföringsmedel i kylprocessen. Aggregationstillståndet för köldmedier, som används i värmepumpar, förändras i processens olika skeden från flytande till gas och tillbaka.

Laddpump

Laddpumpen överför värmeenergin, som värmepumpen skapar, till uppvärmningen av tappvatten eller uppvärmningen av fastigheten.

Kondensor

Kondensorn överför värmen från köldmediet till uppvärmningen av fastigheten eller uppvärmningen av tappvattnet. Kondensorn omvandlar även köldmediets aggregationstillstånd från gas till flytande/en blandning av flytande och gas.

Smutsfilter

Smutsfiltret samlar upp skräp från vattnet eller köldbäraren. Om filtret blir igensatt, kan cirkulationspumparna inte cirkulera vatten eller köldbärare i systemet.

Värmekoefficienten för uppvärmningssäsongen

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), det vill säga värmekoefficienten för uppvärmningsäsongen, anger bergvärmepumpens verkningsgrad tydligare än COP (se värmekoefficient), eftersom den tar växlingarna under uppvärmningssäsongen i beaktande.

SCOP beräknas för fyra olika uppvärmningssäsonger, eftersom temperaturintervallerna som tillämpas i beräkningen, temperaturerna för den grundläggande dimensioneringen och dimensioneringslasterna är säsongsspecifika.

Därutöver tar man i beräkningen av värmekoefficienterna för bergvärmepumpar geografiska klimatzoner i beaktande. I norra Europa baseras beräkningen av värmekoefficienten för uppvärmningssäsongen på klimatförhållandena i Helsingfors.

Exempelvis är SCOP-värdet för invertervärmepumpen Gebwell Aries 6 (0 °/35°) 5,6. Det motsvarande SCOP-värdet för bergvärmepumpen Aries 12 är 5,8.

Värmeeffekt

Värmeeffekten, det vill säga bergvärmepumpens uteffekt, dimensioneras enligt byggnadens uppvärmningsbehov till antingen partiell effekt eller full effekt.

Uppvärmningskrets

Uppvärmningskrets innebär ett värmesystem eller en del av det. Till exempel kan golvvärme för uppvärmning av hus och uppvärmning av garage ha egna cirkulationer (= värmekretsar).

Värmevatten

Värmevattnet cirkulerar i värmepumpen och värmesystemet. Vanligtvis används värmevattnet också till att värma upp tappvatten.

Brinevätska

Brinevätska innehåller cirka 25-30 procent etanol, sprit i folkmun, som är denaturerad. Med andra ord har den gjorts odrickbar med tillsatsämnen. Vanligt vatten kan inte användas som brinevätska, eftersom det skulle frysa i bergvärmepumpens förångare och således ha sönder värmeväxlaren. Fryspunkten för brinevätska är -15 grader Celsius.

Köldbärarpump, se köldbärarkretsens pump.

Köldbärarpump som cirkulerar brinevätskan från köldbärarkretsen till förångaren och tillbaka.

Värmebärarpump

Se laddpump.

Värmekoefficient

COP-talet (Coefficient Of Performance), det vill säga värmepumpens värmekoefficient, heter ofta verkningsgrad i folkmun. COP förklarar förhållandet mellan den förbrukade och producerade energin. Bergvärmepumpens verkningsgrad COP anger hur effektivt den förbrukade elenergin kan omvandlas till värmeenergi.

Formel: Värmeenergi som fås från bergvärmepumpen (kW)/elenergin som bergvärmepumpen förbrukar (kW) = COP. Exempelvis innebär COP 5 att man med en ineffekt på 1 kW el kan producera 5 kW värmeeffekt. Ju högre talet är, desto mer energieffektiv är anordning i fråga.

COP-värdet fås fram genom att utföra mätningarna i en temperatur om +7 grader. Med anledning av detta ger inte COP ensam tillförlitlig information om uppvärmningsanordningens funktion till exempel i kalla väderförhållanden.

Vid jämförelse av COP-tal lönar det sig att kontrollera vilken standard och vilka förhållanden som har tillämpats vid beräkningen. Den tidigare använda standarden SFS-EN 255 ger ett bättre COP-värde än de beräkningar som gjorts med den officiella standarden SFS-EN 14511.

Exempelvis har invertervärmepumpen Gebwell Aries 6 ett COP-värde (0 °/35°) på 4,8. Det motsvarande COP-värdet för bergvärmepumpen Aries 12 är 4,9.

Värmekurva

Värmekurvan bestämmer hur varmt värmevatten bergvärmepumpen ska producera till fastighetens uppvärmning. För värmekurvan har man vanligtvis bestämt en lutning eller flera punkter, för en utomhustemperatur om till exempel -20 grader ställer man in 30-35 grader som värde i golvvärmen.

Bergkyla

Kylenergi till uppvärmningen av en fastighet fås från en värmebrunn. Bergkyla betyder med andra ord att man i värmebrunnen använder nedkyld värmebärare för kylning av fastigheten, till exempel via en fläktkonvektor eller ventilationen.

Framledning

Med framledningar avses den rörledning som leder någonstans, till exempel är uppvärmningens framledning värmekretsens framledningsrör.

Nominell ineffekt

Effekten (kW) för elen från elnätet som bergvärmepumpen förbrukar under nominella förhållanden. Till exempel har invertervärmepumpen Gebwell Aries 6 en nominell effekt (0 °/35 °) på 0,78 och bergvärmepumpen Aries 12 en nominell effekt (0 °/35 °) på 1,36.

(0°/35°) innebär att ineffekten för exemplen har beräknats under förhållanden, där temperaturen för värmekällan, det vill säga kollektorslingan, är 0 grader och att vattnet som flödar ut från värmepumpen till uppvärmningskretsen har en temperatur på 35 grader.

Bergvärmepump med partiell effekt

En bergvärmepump med partiell effekt orkar värma upp huset under rimligt kalla väderförhållanden. Vid mycket kalla väderförhållanden producerar pumpens inbyggda värmemotstånd den tillskottsvärme som behövs när det är som kallast.

När man skaffar en bergvärmepump med partiell effekt, ökar mängden elenergi som behövs, vilket minskar djupet på energibrunnen endast i liten utsträckning. Vid anskaffning av ett uppvärmningssystem är det bra att granska hur dimensioneringen av bergvärmepumpen påverkar totalkostnaderna.

Expansionskärl

Expansionskärlet utjämnar variationerna i vätskans volym som orsakas av temperaturskillnader i värme-, kyl- eller kollektorkretsen.

Mjukstart

En mjukstart är ofta en brytare som finns där i stället för en kontaktor som till exempel startar värmepumpens kompressor så, att ”knacket” som hörs vid starten inte låter så högt.

Fläktkonvektor

Fläktkonvektorn är en anordning som omfattar en vattenburen luftvärmeväxlare och en fläkt. Fläkten cirkulerar rumsluften genom värmeväxlaren. Fläktkonvektorn används till distribution av uppvärmningen och kylningen. Det finns även kombinationsanordningar, med vilka man kan både värma upp och kyla ned.

Buffertberedare

Buffertberedaren utjämnar värmepumpens aktivitetsperioder och fungerar som ett värmemagasin i värmepumpar med växelventil när värmepumpen värmer upp tappvatten.

SCOP

Se Värmekoefficienten för uppvärmningssäsongen.

SFS-EN 14511

SFS-EN 14511 är en standard som publicerats av Finlands Standardiseringsförbund SFS rf och principerna i den styr energiberäkningen för värmepumpar avsedda för uppvärmning och kylning av rumsutrymmen. Värmekoefficienten för uppvärmningsanordningar, det vill säga COP, beräknas enligt denna standard.

Elpatron

En doppvärmare som värmer upp vattnet i tanken.

Backventil

En ventil som endast tillåter flöde i en riktning.

Effektbehov

Effektbehovet är det maximala kilowattantalet, som krävs för att värma upp byggnaden och hushållsvattnet under årets kallaste dagar.

Överhettning

I kylprocessen är överhettning det skede då det i köldmediet inte finns någon ånga, utan det är helt gasformigt. Det överhettade köldmediet är varmare än kokpunkten.

Eliminera överhettning

Med överhettningsskydd menas att det före kondensorn finns en andra värmeväxlare (= värmeväxlare för överhettningsskydd), som ger en mindre mängd energi vid högre temperaturer och som till exempel kan användas till att värma upp tappvatten.

Arbetstank

Se buffertberedare.

Bergvärmepump med full effekt

En värmepump som dimensionerats till full effekt har tillräckligt med effekt för att värma upp fastigheten också under de kallaste väderförhållandena utan att man behöver producera tillskottsvärme med värmemotstånden.

Utomhusgivare

Utomhusgivaren mäter utomhustemperaturen. Utomhusgivaren installeras vanligtvis på husets norra vägg. Utomhusgivaren skickar utomhustemperaturen till värmepumpen, som i sin tur anpassar uppvärmningen av fastigheten efter utomhustemperaturen och den inställda värmekurvan.

Växelventil

Växelventilen vänder vattenflödet till uppvärmningen av tappvattnet eller uppvärmningen av vattnet som cirkulerar i uppvärmningssystemet.

Årlig verkningsgrad

Förhållandet mellan mängden energi som uppvärmningssystemet förbrukar och producerar under året med beaktande av såväl uppvärmningen som produktionen av varmt tappvatten.

Nu när du har koll på termerna, kan du utan problem bekanta dig med funktionsprincipen för bergvärme.

Är det aktuellt för dig att skaffa bergvärme? Be om en offert på bergvärme »