Pure heat

EPD berättar om en produkts miljöpåverkan under livscykeltiden

EPD (Environmental Product Declaration) är en miljödeklaration, verifierad av en tredje part, som objektivt beskriver en produkts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och är ett viktigt praktiskt verktyg för att göra val som stödjer hållbar utveckling. Med hjälp av EPD-deklarationen kan byggföretag, byggherrar och konstruktörer jämföra miljöpåverkan av två produkter som utför samma uppgift, från tillverkning till återvinning efter att livslängden har uppnåtts.

Den produktspecifika deklarationen beskriver för våra kunder och intressentgrupper miljöpåverkan av våra produkter och användningen av naturresurser, med början från anskaffning av råvaror och komponenter, transport till vår fabrik, hopmontering till färdig utrustning och leverans av utrustningen till kunden. Dessutom tas i deklarationen hänsyn till demontering av produkten, transport, avfallshantering och bortskaffande av utrustningen i slutet av produktens livslängd samt återanvändning, utnyttjande och återvinning av råmaterialet.

EPD baseras på en livscykelanalys 

EPD-miljödeklarationen är en frivillig, så kallad klass III-deklaration, som baseras på en livscykelanalys (LCA, life cycle assessment). Vid Gebwells livscykelanalys av produkterna bedöms produktens miljöpåverkan under dess livscykel enligt standarden EN 15804. Resultaten publiceras enligt Byggnadsinformationsstiftelsens publiceringssystem RTS-PCR. Kvalitetskraven för livscykelanalysen fastställdes enligt standarderna EN ISO 14044 (4.2.3.6) och EN 15804 (6.3.7). Deklarationerna är verifierade av Nordic Offset Oy och godkända av Byggnadsinformationsstiftelsen RTS sr och är giltiga i fem år efter verifieringen.

En renare framtid skapas genom handlingar som utförs gemensamt, en lösning åt gången

Världen förändras inte ensam eller genom tal, vilket vi kommunicerar. Allt är dock möjligt om vi arbetar tillsammans. För att uppnå målet om kolneutralitet till 2035 krävs att vi alla deltar, och uppnåendet av målet kan påverkas genom de val vi gör. Inom bygg- och husteknikbranschen är man medveten om behovet av val som överensstämmer med hållbar utveckling. Föregångarna inom branschen beaktar redan de koldioxidutsläpp samt andra negativa miljöeffekter som är förknippade med hela byggnadens livscykel, och gör sina val därefter. Miljöeffekterna under en produkts livscykel är viktiga kriterier vid val av byggmaterial och husteknik. För materialens del kan verifierad miljödeklarationsinformation också användas som hjälp vid beräkning av byggnaders och fastigheters kolavtryck.

Gebwells värmepumpar i fastighetsklass, Taurus EVI och Taurus Inverter Pro, har nu en EPD-miljödeklaration:

EPD-miljödeklaration för Gebwell Taurus

EPD-deklarationer ger extra poäng i BREEAM- och LEED-bedömningar 

EPD-deklarationer kan ge extra poäng i BREEAM- och LEED-bedömningar av byggnader, eftersom de erbjuder viktig information om miljöpåverkan från byggmaterial och produkter. Båda systemen, BREEAM och LEED, uppmuntrar proffsen inom byggbranschen ​att beakta miljöfrågorna vid planering och byggande av byggnader och har främjat hållbart byggande över hela världen.

BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, är ett brittiskt miljöklassificeringssystem som används i stor omfattning i Europa för att bedöma byggnaders hållbarhet.  

LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, är en byggstandard som är utvecklad i USA och som bedömer byggnaders miljövänlighet. Vid en LEED-bedömning bedöms byggnadens miljöpåverkan och dess miljövänlighet bestäms baserat på en certifiering.

Varför upprättar vi EPD-miljödeklarationer för våra produkter?

  1. Som företag har vi förbundit oss till målet att minska kolavtrycket i vår verksamhet.
  2. Vi vill visa att vi inte bara tillverkar utrustning för miljövänlig uppvärmning och kylning av fastigheter, utan vi har också i övrigt förbundit oss till hantering av miljöfrågorna och vill minimera produktionens påverkan på miljön.
  3. Miljömedvetna konsumenter och företag letar efter miljövänliga produkter, och därför underlättar vi jämförelser genom att upprätta EPD-deklarationer för våra produkter.
  4. Välinformerade offentliga och privata aktörer kan redan nu kräva en EPD-miljödeklaration för de produkter de anskaffar, för att säkerställa att produkterna uppfyller deras miljökrav.
  5. EPD ger oss viktig information om våra produkters miljöpåverkan tidigt under deras livscykel, vilket hjälper oss att planera för att bli ännu mer miljövänliga och ansvarsfulla.

Mer information i ämnet:

Petrus Monni, +358 400 897 484