Vanliga frågor

 

Vanliga frågor om bergvärme

  1. Sänka rumstemperaturen – Att sänka rumstemperaturen med en grad sänker energiförbrukningen med fem procent. Gör inställningen på värmepumpens regulator, inte på rumstermostaten (se nedan). Om du exempelvis i sovrummet vill ha lägre temperatur än i de övriga utrymmena, begränsa temperaturen med rumstermostaten.
  2. Rumstermostaterna på fullt – ställ rumstermostaterna på den högsta temperaturinställningen, varvid bergvärmepumpen styr uppvärmningen och rumstermostaternas enda uppgift förblir att begränsa eventuell övertemperatur. När bergvärmepumpen styr uppvärmningen, undviks situationen att bergvärmepumpen matar in vatten i uppvärmningssystemet med en viss temperatur, samtidigt som rumstermostaterna begär en annan temperatur och därmed eventuellt begränsar uppvärmningen. Då producerar bergvärmepumpen endast så mycket energi som krävs med bästa möjliga verkningsgrad.
  3. Tappvattnets temperatur – Ställ in tappvattnets temperatur så att den är tillräcklig för invånarnas behov, men inte för hög – på detta sätt minimeras värmeförluster i varmvattenberedaren och energiförbrukningen sänks. Om värmepumpen har legionellafunktionen påslagen, lönar det sig att schemalägga den till en tidpunkt är vattenförbrukningen och elpriset är lågt – exempelvis inte till fredag- eller lördagskvällar. Värmepumpen har tidsstyrning och två temperaturreglerings nivåer: komfort och reducerad – överväg om du kan utnyttja detta exempelvis på dagarna när hemmet är tomt eller om ni värmer upp med någon annan energiform.

Värmepumpen kan drivas med ett nödströmsaggregat (generator/aggregat). Men vi rekommenderar trots det inte att du använder en frekvensomformarstyrd kompressor med ett nödströmsaggregat. Kvaliteten på elektriciteten som nödströmsaggregaten producerar varierar beroende på tillverkare och modell och därför rekommenderar vi användning med reservvärme d.v.s. elvärmare för framledningsvattnet. Läs instruktionen Användning av Aries värmepumpen med nödströmsaggregat.

 

Vanliga frågor om börselstyrelse

Börselstyrningen strävar efter att optimera värmepumpens funktion baserat på det timspecifika spotpriset på elbörsen. Elbörsen i Norden sköts av Nord Pool. I sin enkelhet strävar styrningen efter att lagra värme i fastigheten under dygnets billigaste timmar och att förbruka den lagrade energin under de dyraste timmarna. Börselstyrningen fungerar bäst i fastigheter där värme kan lagras på ett bra sätt, till exempel i hus med golvvärme.

Värmepumpen producerar uppvärmningsvatten till fastighetens uppvärmningsnät baserat på börvärdet för framledningsvattnet. När börvärdet för framledningsvattnet är högre än framledningsvattnets temperatur, ökar enhetens styrlogik kompressorns hastighet tills framledningsvattnets temperatur är densamma som börvärdet för framledningsvattnet. Å andra sidan, när börvärdet för framledningsvattnet sänks, styr värmepumpens styrlogik ned kompressorns hastighet och kan till och med stänga av kompressorn. Börselstyrningen justerar börvärdet för värmepumpens framledningsvatten, dvs. att i praktiken sänks börvärdet för framledningsvattnet när elpriset är högt och höjs när elpriset är lågt. Den av oss utvecklade börselstyrningen strävar dock efter att minimera antalet stopp och starter av kompressorn.

Börselstyrningen fungerar bäst när värmedistributionsnätet är i balans och termostaterna inte begränsar flödet, dvs. att alla är öppna så mycket som möjligt. Låt termostaten reglera enbart de utrymmen där du vill ha en temperatur som är betydligt lägre än i andra utrymmen, till exempel i sovrum. Börselstyrningen påverkar inte sekundärregleringar, dvs. till exempel termostaterna i värmedistributionsnätet.

Det blir möjligt för legionellabakterier att föröka sig i tappvattensystemet om tappvattnets temperatur sjunker för lågt. Av denna anledning rekommenderar vi inte att tappvarmvattnets temperatur sänks efter priset på elbörsen.

Gebwells värmepumpar (Aries 6, Aries 12 och Aries 12C) som är anslutna till Gebwell Smart-applikationen. Börselstyrning kommer att finnas i fastighetsvärmepumpar senare.

  • Ditt hem måste ha en Gebwell Aries värmepump installerad
  • Internetförbindelse till värmepumpen – utan fungerande internetförbindelse går det inte att genomföra börselstyrning. Våra Aries-värmepumpar levereras utrustade med internetförbindelse. Värmepumpens modem ska vara placerad på en plats med 3G-, 4G- eller 5G-täckning.
  • Ett gällande börselavtal

Naturligtvis kan du det. Ju fler boende som inriktar sin elanvändning utanför förbrukningstopparna, desto större blir påverkan på nationens maximiförbrukning och därigenom på elpriset vid toppförbrukning.

Börselstyrning orsakar sannolikt att rumstemperaturen varierar i fastigheten och därigenom kan orsaka obehag i boendeförhållandena. Under påverkan av en rumsgivare kan programmet ”dämpa” variationer i inomhustemperaturen. Om förbindelsen mellan värmepumpen och Gebwell Smart-molnet bryts, blir det senast angivna reglervärdet kvar på värmepumpen, vilket kan orsaka ett lågt börvärde för framledningsvattnet. Det finns dock ingen frysrisk eftersom börvärdet för framledningsvattnet under inga omständigheter kan gå under minimibörvärdet, vars fabriksinställning är 20 grader Celsius.

Via användargränssnittet för Gebwell Smart börselstyrning kan kunden välja graden av påverkan från styrningen. 1 = styrningen har liten påverkan och 10 = styrningen har mycket stor påverkan. Standardinställningen är 5.

Ja. Tidsstyrningarna från mobilappen Gebwell Smart påverkar rumsbörvärdet och därmed börvärdet för framledningsvattnet. Uppvärmningskretsarnas tidsstyrningar bör inaktiveras när tjänsten börselstyrning tas i bruk.

Börselstyrning fungerar också i hus med radiatorvärme. Sannolikt uppnås inte samma besparingar med styrningen som i hus med golvvärme, eftersom värmeenergin inte lagras så bra i fastighetens inomhusluft. Inomhustemperaturerna kommer sannolikt också att variera mer än i hus med golvvärme.

I allmänhet strävar man ändå efter att hålla en lägre temperatur i garage och gårdsbyggnader, och därför lönar det sig inte att styra dem efter spotpriset.

I utrymmen med låg temperatur är det ofta inte möjligt att sänka temperaturen i dessa utan frysrisk. Om det hålls en normal inomhustemperatur i de ifrågavarande utrymmena, fungerar det bra med börselstyrning.

För närvarande kan man inte se direkt i mobilappen Gebwell Smart om börselstyrningen är på. Från mättrender ser man i efterhand hur styrningen har justerat börvärdet för framledningsvattnet.

Börselstyrning kan tas i bruk i enbart vissa uppvärmningskretsar. Detta sker från användargränssnittets inställningssida, där det också är möjligt att justera de kretsspecifika inställningarna noggrannare. Mer om detta i bruksanvisningen.

Inte just nu. Timpriserna ser du i Fingrids app Timpris.