Vanliga frågor

To be updated shortly

Bergvärme - felsökning

Fel i teknisk utrustning inträffar vanligtvis utan förvarning – och i detta avseende utgör inte heller bergvärmeutrustning något undantag. Störningar i bergvärmeutrustning visar sig ofta som oväntade störningar i värmedistributionen, men också i form av olika larm som utrustningen avger.

Misstänker du att det är något fel i din bergvärmeenhet? Läs först igenom dessa de vanligaste frågorna – svaret kan finnas här nedan!

 1. Kontrollera om det finns en eventuell störningskod på bergvärmepumpens kontrollpanel och anteckna koden. Kontrollera om det på värmepumpen finns en programmässig omstarts- eller återställningsfunktion. Om så är fallet, utför en omstart. Om enheten inte har någon återställningsfunktion eller om en programmässig nollställning inte eliminerar störningen, stäng av enheten med huvudbrytaren och vänta 5 minuter innan du tillkopplar strömmen på nytt.
 2. Om störningen upprepas efter start, är det sannolikt en störning som kräver till exempel kvittering av ett överhettningsskydd.
 3. Kom ihåg att kontrollera matningssäkringarna i elcentralen i din fastighet, men också bergvärmepumpens egna säkringar.
 4. Om felet trots detta kvarstår, kontakta ett serviceföretag. När du beställer service, kom ihåg att uppge felkoden och vilka åtgärder du redan har vidtagit för värmepumpen.
  1. Kontrollera om enheten är i ett störningstillstånd (punkt A).
  2. Kontrollera inställningarna för värmekurvan och det aktuella börvärdet.
  3. Kontrollera om pumpen har gått in i sommarstoppsläge eller reducerat läge.
  4. Är rumstermostaterna öppna och korrekt inställda?
  5. Rengör skräpsilen på uppvärmningssidan. Se rengöringsanvisningen i videon nedan.

Bergvärmeordlista

Vi har sammanställt de vanligaste termerna, inklusive förklaringar, inom bergvärme och nyttjande av den i en bergvärmeordlista. Läs mer om de vanligaste orden inom bergvärmebranschen och häng med i snacket.

En givare mäter temperaturen, trycket o.d. Värmepumpens funktion justeras baserat på mätresultaten från givarna.

Automatiken styr driften av värmepumpens kompressor, cirkulationspumparna samt annan kringutrustning på basis av mätresultaten från givarna.

Se Värmekoefficient.

Antalet kilowattimmar (kWh) som under ett år går åt till att värma upp huset och tappvattnet. Energibehovet omfattar all el som hushållets samtliga elektriska apparater förbrukar.
Den vägledande fördelningen av energibehovet för ett eluppvärmt egnahemshus kan till exempel vara: uppvärmning 52 procent, hushållsel 28 procent och varmvattenförbrukning 20 procent. I egnahemshus med bergvärme drar uppvärmningen och varmvattenproduktionen vanligtvis 60 procent av energin och hushållselen resten.

Rumsgivaren mäter temperaturen inne i fastigheten.

Rumsgivarens effekt på justeringsresultatet. När effekten är hög, påverkar variationerna i rumstemperaturen justeringsresultatet i större utsträckning.

En förångare är en värmeväxlare, som överför värmen från marken till köldmediet. Köldmediet omvandlas från flytande till ånga i förångaren.

Med hjälp av invertern, det vill säga frekvensomriktaren, kan man till exempel styra värmepumpens kompressor på ett lämpligt varvtal.

Med kaskadkoppling avses anslutning av flera värmepumpar i samma system, så att de fungerar reglermässigt enhetligt.

Värmepumpen utnyttjar värmeenergi som samlats in från kollektorslingan. Vanligtvis värmebrunnar, horisontella rörledningar i marken eller annan ”avfallsvärme” till exempel från frånluftsvärme eller någon annan process.

Kompressorn ökar trycket i det förångade köldmediet och samtidigt höjs temperaturen på köldmediet.

Köldmedium är ett värmeöverföringsmedel i kylprocessen. Aggregationstillståndet för köldmedier, som används i värmepumpar, förändras i processens olika skeden från flytande till gas och tillbaka.

Laddpumpen överför värmeenergin, som värmepumpen skapar, till uppvärmningen av tappvatten eller uppvärmningen av fastigheten.

Kondensorn överför värmen från köldmediet till uppvärmningen av fastigheten eller uppvärmningen av tappvattnet. Kondensorn omvandlar även köldmediets aggregationstillstånd från gas till flytande/en blandning av flytande och gas.

Smutsfiltret samlar upp skräp från vattnet eller köldbäraren. Om filtret blir igensatt, kan cirkulationspumparna inte cirkulera vatten eller köldbärare i systemet.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), det vill säga värmekoefficienten för uppvärmningsäsongen, anger bergvärmepumpens verkningsgrad tydligare än COP (se värmekoefficient), eftersom den tar växlingarna under uppvärmningssäsongen i beaktande.

SCOP beräknas för fyra olika uppvärmningssäsonger, eftersom temperaturintervallerna som tillämpas i beräkningen, temperaturerna för den grundläggande dimensioneringen och dimensioneringslasterna är säsongsspecifika.

Därutöver tar man i beräkningen av värmekoefficienterna för bergvärmepumpar geografiska klimatzoner i beaktande. I norra Europa baseras beräkningen av värmekoefficienten för uppvärmningssäsongen på klimatförhållandena i Helsingfors.
Exempelvis är SCOP-värdet för invertervärmepumpen Gebwell Aries 6 (0 °/35°) 5,6. Det motsvarande SCOP-värdet för bergvärmepumpen Aries 12 är 5,8.