De vanligaste Aries värmepumpslarmen

Vi har sammanställt de vanligaste larmen som ges av Aries värmepump nedan. Mer detaljerad information om larmet och bruksanvisningen kan öppnas genom att klicka på pilen. Larm relaterade till funktionen visas i fet stil överst.

Du kan också ladda ner filen här

Följande larm från Aries värmepump är relaterade till legionelladrift av värmepumpen:

Larm för legionellaladdning Varmvatten-OffNormal: Larm

Legionella charge alarm (Legionella charge alarm DHW-OffNormal): Alarm

 

 • Ett legionellalarm innebär att värmepumpen inte har uppnått önskad temperatur under de två timmar som legionellaprogrammet har pågått. Som fabriksinställning är legionellareningen satt att utföras en gång i veckan, på måndagsmorgnar kl. 4. Om förbrukningen av varmvatten är hög vid tiden för legionellareningen, till exempel på grund av att någon duschar, uppnår värmepumpen inte nödvändigtvis den önskade temperaturen. Värmepumpen fungerar trots larmet. Värmepumpen försöker göra nästa legionellarening efter två timmar. Larmet kräver inga åtgärder om det kvitteras samma dag.
 • Om tiden för legionellarening ändras från fabriksinställningen, bör du ställa in den på en tidpunkt då behovet av varmvatten är lågt.
 • Fabriksinställningsvärdet för legionellarening är 55 °C. Börvärdet är den temperatur som bergvärmepumpen försöker att nå i botten av beredaren – tappvattnet tas från toppen av beredaren, där vattnet är 5–8 °C varmare, det vill säga över 55 °C. Inställningsvärdet för legionellarening kan ändras om så önskas. Vanligt börvärde är i intervallet 52–55 °C.
 • Mer information om legionellabakterien finns bland annat i Hälsobiblioteket

Följande Aries värmepumpslarm är relaterade till driften av värmepumpens kompressor:

All compr.in al. circuit 1-OffNormal

All compr.in al. circuit 1-OffNormal

Fel Kompr. 1 krets 1-presentValue

Inverter fault.1 Circuit 1 Alarm

 • Detta larm innebär att värmepumpens kompressor har stannat, trots att värmepumpen inte har gett kompressorn order om avstängning. En orsak till en sådan händelse är vanligtvis ett strömavbrott eller dålig elkvalitet.
 • Larmet ska kvitteras (från appen). Om larmet återkommer kan du försöka kvittera larmet på nytt. I allmänhet börjar kompressorn fungera normalt efter att larmet har kvitterats.
 • Om kompressorn inte startar efter att larmet har kvitterats bör du göra värmepumpen strömlös i minst en minut. Värmepumpen kan göras strömlös genom att ta ut stickproppen på värmepumpens nätsladd ur eluttaget. Alternativt kan strömmen stängas av genom att värmepumpens säkringar förs till nedre läget.
 • Om det inte hjälper att kvittera larmen och göra värmepumpen strömlös, se till att alla säkringar i värmepumpen och i elcentralen står i uppåtläge.
 • Om kompressorlarmen fortsätter trots vidtagna åtgärder, skicka en kontaktbegäran . (https://gebwell.fi/yhteydenottopyynto-kuluttajat/)

 

Link error

 • Larmet anger att förbindelsen mellan reglerenheten och bussenheterna har upphört att fungera. Larmet kan komma från elmätaren eller från kompressorns frekvensomformare.
 • Kontrollera att säkringarna i värmepumpen och i elcentralen står i uppåtläge.

Fungerar övriga apparater i huset?

 

 • Om de inte fungerar kan problemet ligga i elförsörjningen till huset. Kontakta i så fall nätbolaget.
 • Om andra apparater fungerar normalt, skicka en kontaktbegäran till vår tekniska support (https://gebwell.fi/yhteydenottopyynto-kuluttajat/).

Överhettning Överhettning Krets 1 – PresentValue / Superheat Circuit 1

 

 • Överhettning är ett beräknat värde på sugsidans temperatur och tryck. Larmet avges om värdet sjunker för lågt. Reglerenheten styr expansionsventilen till ett lägre värde och korrigerar situationen. Enheten kräver en uppdatering av programvaran om larmet upprepas kontinuerligt.
 • Skicka en servicebegäran med information om din värmepump och larmet (https://gebwell.fi/yhteydenottopyynto-kuluttajat/). Kvittera larmet när det uppträder. Vi ändrar din värmepumps överhettningsrelaterade inställningar. När inställningarna har ändrats kommer det inte längre några larm. Vi meddelar dig via e-post när inställningarna är korrigerade.

MAX. högt tryck (Max.high press. Circuit 1-OffNormal): Larm / MAX. högt tryck

Tryckvakt för maximitryck / High. pr. detect circuit 1

 • Högtryckslarm för köldmediekretsen
 • Larmet kommer från en tryckgivare eller en tryckvakt
 • Larmet indikerar att det finns för mycket varmvatten i laddkretsen. För varmt vatten i uppvärmningskretsen beror vanligtvis på att vattnet inte cirkulerar. För att vattnet i uppvärmningskretsen ska cirkulera bör man låta rumstermostaterna stå i öppet läge (högst upp på skalan) och ställa in rumstemperaturen till önskat värde via värmepumpens app.

Värmepumpen reglerar temperaturen hos det varmvatten som krävs för uppvärmningskretsen. Om rumstemperaturerna ska regleras rumsspecifikt, måste det finnas tillräckligt mycket öppna kretsar så att utrustningens minimiflöde uppnås. Till exempel lämpar sig våtrum ofta för detta. Om man exempelvis på vintern vill hålla sovrummen svalare än andra utrymmen, hålls termostaterna i öppet läge i de andra rummen och i några önskvärda rum finjusteras värmen något med hjälp av termostaterna.

 • Termostater för golvvärme och radiatorer kan inverka negativt på energiförbrukningen. De minskar flödet i uppvärmningssystemet, varvid värmepumpen kompenserar detta genom att höja temperaturen i nätet. Detta påverkar utrustningens funktion och gör att mer elenergi förbrukas. Ändamålet med termostaterna är enbart att reagera för reglering av så kallad gratisvärme (solen, värme alstrad av människor, eldstäder etc.).
 • Filtret i uppvärmningssystemet bör också kontrolleras. Filtret ska kontrolleras och vid behov rengöras en gång om året, under de första åren efter installationen av värmepumpen oftare. Om filtret är smutsigt ökar temperaturdifferensen i laddkretsen när kompressorn är i gång och detta kan orsaka funktionsstörningar i utrustningen. En instruktionsvideo för filterrengöring finns nedan:

Videon finns också på vår webbplats:  Gebwell.fi > Kunskapsbank > Materialbank > Videor > Rengöring av filtern.

 • Trycket i uppvärmningssystemet ska kontrolleras. Beroende på fastigheten ska trycket i uppvärmningssystemet ligga mellan 0,8 och 2,0 bar. Kontrollera korrekt driftstryck i installationsprotokollet. Om det finns en avvikelse i trycken, kontakta företaget som installerade värmepumpen.

Lågtryckslarm (Low press. Circuit 1-OffNormal): Alarm

Lågtrycksvakt krets 1 / Low pr. detect circuit 1

 • Lågtryckslarm för köldmediekretsen
 • Larmet kan komma från en tryckgivare eller en tryckvakt.
 • Kontrollera kollektorslingans filter. Filtret ska kontrolleras och vid behov rengöras en gång om året, under de första åren efter installationen av värmepumpen oftare. Om filtret är smutsigt ökar temperaturdifferensen i kollektorslingan när kompressorn är i gång, och detta kan orsaka funktionsstörningar i utrustningen. En instruktionsvideo för filterrengöring finns nedan:

Videon finns också på vår webbplats:  Gebwell.fi > Kunskapsbank > Materialbank > Videor > Rengöring av filtern.

 • Om larmet återkommer efter att filtret har rengjorts, skicka en kontaktbegäran till vår tekniska support (https://gebwell.fi/yhteydenottopyynto-kuluttajat/).
 • Trycket i kollektorslingan ska kontrolleras. I kollektorslingan ska fylltrycket vara 0,5–1,5 bar. Kontrollera korrekt driftstryck i installationsprotokollet. Om det finns en avvikelse i trycken, kontakta företaget som installerade värmepumpen.

”dT source”-larm och andra ”source”-larm

 

 • Larmet orsakas av en avvikelse hos kollektorslingans värden. Larmet kan orsakas av ett momentant avbrott i avläsningen av värden. Kvittera larmet. Om larmet återkommer eller inte går att kvittera, skicka en kontaktbegäran till vår tekniska support (https://gebwell.fi/yhteydenottopyynto-kuluttajat/). Även om givarna i kollektorslingan eventuellt visar felaktigt, fungerar er värmepump normalt.

Elmätarkommunikation Gemensamt Larm

 

 • Larmet indikerar att värmepumpens förbindelse till elmätaren inte fungerar. Energimätningar kan visas felaktigt på grund av detta. Larmet är inget farligt.
 • Skicka en kontaktbegäran till vår tekniska support (https://gebwell.fi/yhteydenottopyynto-kuluttajat/).

Press.ratio.min. Circuit 1-OffNormal / Tryckförh. min larm Circuit 1-OffNormal

Nybyggnation där ett bergvärmesystem precis har satts i drift:

 • Larmet orsakas av att systemet är kallt. Då tvingas värmepumpen att använda nödvärmen för den inledande uppvärmningen av systemet. Kvittera larmet cirka ett dygn efter att det har inträffat. Om larmet inte går att kvittera då eller om det återkommer, skicka en kontaktbegäran till vår tekniska support (https://gebwell.fi/yhteydenottopyynto-kuluttajat/).

Värmepumpen har varit i drift under en längre tid:

 • Kvittera larmet. Om larmet återkommer, försök att kvittera larmet åtminstone några gånger.
 • Om larmet återkommer efter några kvitteringar bör du göra värmepumpen strömlös i 5 minuter. Värmepumpen kan göras strömlös genom att ta ut stickproppen på värmepumpens nätsladd ur eluttaget under 5 minuter. Alternativt kan strömmen stängas av genom att föra värmepumpens säkringar till nedre läget under en minut.
 • Skicka en kontaktbegäran till vår tekniska support (https://gebwell.fi/yhteydenottopyynto-kuluttajat/).

 

LOP-hälytykset

 • Larmet refererar till köldmediekretsen. Värmepumpen får ingen energi från kollektorn.
 • Instruktionen i en sådan situation är att först kontrollera filtret i kollektorslingan. Filtret ska kontrolleras och vid behov rengöras en gång om året, under de första året efter installationen av värmepumpen oftare. Om filtret är smutsigt ökar temperaturdifferensen i kollektorslingan när kompressorn är i gång, och detta kan orsaka funktionsstörningar i utrustningen. En instruktionsvideo för filterrengöring finns nedan:

Videon finns också på vår webbplats:  Gebwell.fi > Kunskapsbank > Materialbank > Videor > Rengöring av filtern.

 • Kontrollera trycket i kollektorslingan. I kollektorslingan ska fylltrycket vara 0,5–1,5 bar. Kontrollera korrekt driftstryck i installationsprotokollet.
 • Om det finns några avvikelser i trycken, kontakta i första hand det installationsföretag som levererade utrustningen.
 • Om rengöring av filtret inte hjälper mot visningen av larmet och trycken i kretsarna är normalt, skicka en kontaktförfrågan till vår tekniska support (https://gebwell.fi/yhteydenottopyynto-kuluttajat/)
 • Larmet är inget farligt. Värmepumpen fungerar. Värmepumpen är i behov av en programvaruuppdatering.
 • Skicka en kontaktbegäran till vår tekniska support (https://gebwell.fi/yhteydenottopyynto-kuluttajat/).

Temperaturen i beredarens övre del (tappvatten) är ovanligt låg.
Larmet är normalt om det handlar om en värmepump i driftsättningsfasen och larmet går att kvittera när temperaturen hos vattnet i beredarens över del stiger.

Om larmet i fråga inträffar i en värmepump som redan är i drift, måste orsaken klargöras till att tappvattentemperaturen sjunker. Se instruktionerna i avsnittet ”Det kommer inget varmvatten” på sidan Felsökning på värmepumpen.

Larmet i fråga kommer vanligtvis från den expansionsmodul som styr expansionsventilen: ”Störning expansionsmodul (OffNormal)”.

Skicka en kontaktbegäran till vår tekniska support (https://gebwell.fi/yhteydenottopyynto-kuluttajat/).

Störning expansionsmodul (OffNormal): 1 : Siffran efter larmet anger vilken expansionsmodul det gäller, t.ex. 4 = TC1.4 och 1 = TC1.1. Larmet kan bero på följande orsaker:

 • Expansionsmodulen är inte korrekt ansluten till huvudenheten eller de övriga modulerna och kan inte kommunicera,
 • Expansionsmodulen har ännu inte tagits i drift i värmepumpens konfigurering.
 • Skicka en kontaktförfrågan till den tekniska supporten för närmare utredning.