Så här fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme produceras i anläggningar där värme och el samproduceras, eller i värmeverk.Som bränsle för fjärrvärme kan bl.a. naturgas, stenkol, torv, trä och biogas användas.Nästan 80 procent av all fjärrvärme fås från anläggningar som producerar värme och el, i form av överskottsvärme från industrin eller från förbränning av biogaser från avfallsplatser.

Övergång till fjärrvärme

För att kunden ska kunna ansluta sig till fjärrvärme måste han eller hon först säkerställa tillgången på fjärrvärme på den egna orten. Nästa steg är att införskaffa en fjärrvärmecentral, som fås med installering från en värmeentreprenöraffär, eller som helhetsleverans från ett energi- eller fjärrvärmeföretag.

Leverans av fjärrvärme

I fjärrvärmenätet flyttas värmen till kunderna i form av hett vatten. Vattnet leds till fastighetens värmecentral, där det avger värme till kundernas värmenät och för uppvärmning av bruksvatten med hjälp av värmeväxlare. Värmen kan användas för att värma upp rum och bruksvatten samt för ventilation. Vattnet i fjärrvärmenätet återvänder nedkylt i returledningen till produktionsanläggningen för att värmas upp på nytt.

En pålitlig uppvärmningsform

Fjärrvärmens driftsäkerhet uppgår till nästan hundra procent. Fjärrvärmekunden är i genomsnitt utan fjärrvärmeleverans endast 1–2 timmar per år. Avbrotten kan exempelvis bero på skador i nätet, reparationer på grund av dessa eller på att nya kunder ansluts till fjärrvärme. Man strävar dock efter att tidsplanera avbrott utanför uppvärmningssäsongen genom att använda temporära lösningar.