Pientalokeskuksen rekisteröinti

Asennus-, käyttöönotto- ja takuulomake

Täyttämällä allaolevan lomakkeen kuittaat pientalokeskuksen asianmukaisen asennuksen. Lomake välittyy lähettäessä automaattisesti lomakkeeseen kirjattuihin asiakkaan ja asennusliikkeen sähköpostiosoitteisiin sekä Gebwell Oy:lle.

Kaukolämmönjakokeskuksen tiedot

Lämmönjakokeskuksen asennuspäivämäärä
PP slash KK slash VVVV
Laitteen malli(Pakollinen)
ID-numero löytyy laitteen tyyppikilvestä
Lämmönjakotapa(Pakollinen)
Venttiilien kvs(Pakollinen)
Käyttövesi
Lämmitys 1
Lämmitys 2
 

Asennus suoritettu seuraavan listauksen mukaisesti

Kaukolämmönjakokeskuksen onnistunut rekisteröinti edellyttää, että kaikki allaolevat toimenpiteet on suoritettu.
Kytkennät on tehty asennusohjeen mukaan(Pakollinen)
Ulkoanturi on kytketty(Pakollinen)
Lämmitysjärjestelmä on täytetty ja ilmattu(Pakollinen)
Liitosten tiiviydet on tarkistettu(Pakollinen)
Painetesti on suoritettu(Pakollinen)
Laite on käynnistetty asennusohjeen mukaan(Pakollinen)
Pumppujen pyörintä ja suunta tarkistettu(Pakollinen)
Virtausmittarin virtaama on säädetty (virtaamaksi säädettävä vähintään 30% mitoitusvirtaamasta)(Pakollinen)
Pumpunpysäytystermostaatin toiminta on tarkistettu(Pakollinen)
Laitteen toimintaa on seurattu paikan päällä 30 minuuttia(Pakollinen)
Loppukäyttäjälle / asiakkaalle on annettu käytönopastus(Pakollinen)

Asiakkaan tiedot

Nimi(Pakollinen)
Osoite(Pakollinen)
Kirjaa tähän osoite, johon kaukolämmönjakokeskus on asennettu
Asiakkaan sähköpostiosoite. Vahvistus kaukolämmönjakokeskuksen rekisteröinnistä ja takuusta lähetetään tähän osoitteeseen asiakkaalle tiedoksi.

Asennusliikkeen tiedot

Asentajan nimi(Pakollinen)
Vahvistus kaukolämmönjakokeskuksen rekisteröinnistä lähetetään tähän osoitteeseen.

Yleiset takuuehdot


1) Soveltamisala ja takuunantaja
Takuu koskee Gebwell Oy:n kaukolämpökäyttöön toimittamia kaukolämmönjakokeskuksia ja lämmönsiirtimiä. Takuu edellyttää G-Power kaukolämmönjakokeskuksen rekisteröimistä Gebwell Oy:n kotisivuilla osoitteessa https://www.gebwell.fi/kaukolammonjakokeskuksen-rekisterointi/.
2) Takuun voimassaolo
Takuu on voimassa toimituspäivästä seuraavasti:
 • Kaukolämmönjakokeskusten komponentit 24 kk
 • Putkisto-osat ja liittimet 24 kk
 • Lämmönsiirtimet 60 kk
Takuu koskee Suomessa käytössä olevia kaukolämmönjakokeskuksia ja levylämmönsiirtimiä. Omistajan vaihdos, jossa tavara edelleen luovutetaan kotimaiseen käyttöön, ei katkaise takuuta. Korjatulle tai korvaavalle tuotteelle ei myönnetä pidennettyä tai uutta takuuaikaa.
3) Takuun sisältö
Gebwell Oy vastaa, että tavaran käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Ellei näin ole, tavarassa on takuun tarkoittama virhe. Gebwell Oy ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos se saattaa todennäköiseksi, että tavaran laadun huonontuminen tai käyttökelpoisuuden poikkeaminen normaalista johtuu:
 • huolimattomasta tai virheellisestä asennuksesta (esim. putkiston riittämätön tuenta, väärä käyttöympäristö)
 • sallitun maksimipaineen ylityksestä (paineiskut)
 • ulkoisista rasituksista (lämpötila, mekaaninen rasitus jne.)
 • muiden kuin Gebwell Oy:n hyväksymän asennusliikkeen suorittamasta korjauksesta
 • kiertoveden huonosta laadusta, eli jos vesi ei täytä Energiateollisuus Ry:n julkaiseman raportin KK3/1988 ohjearvosuosituksia tai Sosiaali- ja Terveysministeriön vaatimuksia talousveden arvoista, päätökset 953/1994 ja 74/1994. (esim. veden kovuus, aggressiivisuus jne.)
Gebwell Oy ei kata mahdollisista vahingoista syntyviä välillisiä kustannuksia.
4) Takuu raukeaa, jos
 • tuotetta korjataan tai muutetaan ilman Gebwell Oy:n lupaa
 • tuote asennetaan tai tuotetta käytetään tai huolletaan vastoin valmistajan ohjeita (ks. asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja)
 • tuotetta käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu
 • tuotetta varastoidaan kosteassa tai muulla tavalla sopimattomassa tilassa (ks. asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja).
 • tuotteen säätöautomaatio vaihdetaan tai sen ominaisuuksia muokataan alkuperäisestä poikkeavaksi (esimerkiksi asentamalla säätöön vaikuttavan lisälaitteen)

4) Virheilmoitus
Ostajan on ilmoitettava virheestä Gebwell Oy:lle 14 päivän kuluessa siitä, kun ostaja on havainnut tai olisi pitänyt havaita virhe.
5) Virheen oikaisu
Virheen kuuluessa näissä ehdoissa määritellyn takuun piiriin, Gebwell Oy on velvollinen korjaamaan virheen tai toimittamaan virheettömän tavaran kohtuullisessa ajassa virheilmoituksen saatuaan.
6) Ostajan oikeudet, kun takuuaika on päättynyt.
Takuu ei rajoita niitä oikeuksia, jotka ostajalla kuluttajansuojalain 5 luvun mukaan on virheen perusteella.
7) Riitojen ratkaiseminen
Ostajalla on oikeus saattaa takuuehtoja koskeva riita kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli takuuseen perustuva riita saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, se käsitellään ostajan kotipaikan käräjäoikeudessa.