Asuinrakennuksille myönnettävät energia-avustukset ovat nyt haettavissa

Valtioneuvosto antoi joulukuussa asetuksen energia-avustuksesta asuinrakennuksen energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin.

Energia-avustusta voidaan hakea muun muassa kerros- ja rivitaloihin sekä omakoti-, pari- ja ketjutaloihin tehtäviin korjaushankkeisiin. Myös valtion tuella rahoitettujen vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen perusparannuskorkotukilainan yhteydessä tehtävät korjaushankkeet voivat oikeuttaa energia-avustukseen.

Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Avustukseen on varattu yhteensä 20 miljoonaa euroa vuodelle 2020. Avustusta voi hakea 2.1.2020 alkaen. Vuosille 2021 ja 2022 energia-avustusta on haettavissa 40 miljoonaa per vuosi.

Avustusta voi saada korjaushankkeen suunnittelukustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.10.2019 alkaen sekä hankkeen toteuttamiskustannuksiin, jotka ovat muodostunet 1.1.2020 alkaen muodostuneista kustannuksista.

Erilaiset energiatehokkuutta parantavat ratkaisut voivat oikeuttaa energia-avustukseen

Energia-avustusta voi saada erilaisiin kiinteistön energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi öljylämmityksestä luopumiseen, eristysten parantamiseen tai energiankäytön tehostamiseen.

Energia-avustuksen edellyttämä energiatehokkuuden parantuminen todennetaan vertaamalla korjaushankkeen jälkeistä energiatehokkuutta rakennuksen alkuperäiseen energiatehokkuuteen. Laskenta tehdään vertaamalla energiatehokkuutta kuvaavia E-lukuja.

Mikäli kiinteistöön on tehty aiemmin energiatehokkuuteen liittyviä parannuksia, kuten eristeiden parannus, ikkunaremontti tms., huomioidaan ne rakennuksen energiatehokkuutta parantavina toimenpiteinä laskelmissa, niihin ei kuitenkaan saa jälkikäteen avustusta.

Tarkemmat tiedot avustuksen edellytyksistä ja hakemisesta löytyy ARA:n sivuilta:

Avustusta jopa 6000 euroa asuntoa kohti

Energia-avustuksen suuruus on maksimissaan 50% korjaushankkeen energia-avustukseen oikeuttavista toteutuneista kuluista, jotka liittyvät

  • energiatehokkuuden parantamiseen, energiankäytön tehostamiseen tai sisäilmaolosuhteiden parantamiseen
  • järjestelmän säätöön, tasapainotukseen tai ohjaukseen;
  • järjestelmän oikean toiminnan varmistavaan toimenpiteeseen suunnittelu-, työ ja rakennuskustannuksineen

Eri suunnittelu- ja kiinteistön korjaustoimenpiteet oikeuttavat energia-avustukseen eri tasoisesti. Avustettavat toimenpiteet sekä mahdollinen avustettava osuus kustannuksista on kirjattu ARA:n sivuilla.

Esimerkiksi korjaushankkeesta, jossa kiinteistön öljylämmitys korvataan toisella lämmitysjärjestelmällä ja parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta vähintään 20%, huomioidaan kulut kokonaisuudessaan (100%) energia-avustusta laskiessa.

Energiaremontissa, jossa esimerkiksi sähkölämmitys korvataan maalämpöjärjestelmällä, suunnittelukuluista 100% ja maalämpöjärjestelmän kuluista 50% huomioidaan energia-avustukseen.

Kerros- ja rivitalon korjaushankkeeseen voi saada avustusta jopa 4000 euroa asuntoa kohti, mikäli kiinteistön energiatehokkuus paranee (eli E-luku, kWh/m2, pienenee) vähintään 20%. Omakoti- ja paritalon vastaavan tuen saamiseksi energiatehokkuutta täytyy nostaa 30%.

Lähes nollaenergiatasolle johtava korjaus voi oikeuttaa jopa 6000 euron avustukseen asuntoa kohti.

Joissain kohteissa energia-avustukseen oikeuttavan energiatehokkuuden parannus voi vaatia useampia toimenpiteitä.

Korjaushankkeeseen, johon saadaan energia-avustusta ei voi saada kotitalousvähennystä.

ARA:n energia-avustuslaskurilla voi arvioida korjaustoimenpiteeseen saatavan energia-avustuksen määrä.

Energia-avustus maksetaan jälkikäteen, kun korjaushanke on toteutettu

Avustus maksetaan jälkikäteen, kun energiatehokkuuden parantaminen on osoitettu korjausten jälkeen laadittavalla uudella energiatodistuksella ja toteutuneista kustannuksista on annettu selvitys.

ARA suosittelee, että laskennan tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Pätevöityneet laatijat löydät ARA:n energiatodistusrekisteristä.

Energia-avustuksen hakulomakkeet ARA-yhteisöille, taloyhtiöille ja henkilöasiakkaille löytyvät ARA:n lomakepankista

Ajalla 1.1-30.6.2020 syntyneisiin remonttikustannuksiin voi saada avustusta vaikka avustushakemusta ei olisi jätetty ARA:an ennen töiden aloittamista. Hakemus liitteineen on toimitettava 30.6.2020 mennessä.

 

Lue lisää:

Ympäristöministeriön tiedote energia-avustuksista
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/asuinrakennuksille-myonnettavissa-yhteensa-100-miljoonaa-euroa-energia-avustuksia-vuosille-2020-2022

Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020-2022
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191341

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA – Energia-avustus
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

Motiva – Mikä on energiatodistus?
http://energiatodistus.motiva.fi/mika-on-energiatodistus/