F-kaasuasetus ohjaa luonnollisten kylmäaineiden käyttöön

Euroopan Unioni julkaisi viime vuonna uuden F-kaasuasetuksen, joka astui voimaan 11.3.2024. Asetus on osa EU:n laajempaa pyrkimystä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää kestävää kehitystä ohjaamalla teollisuutta ympäristöystävällisempien teknologioiden ja materiaalien käyttöön. Asetus päivittää ja tiukentaa vuoden 2014 asetusta, joka oli edellinen merkittävä säännöstö F-kaasuista.

Unionin päätös päivittää F-kaasuasetusta heijastaa globaalia trendiä kohti ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä käytäntöjä teollisessa ja kaupallisessa ympäristössä. F-kaasuasetuksen päivitys on keskeinen osa Unionin Green Deal -ohjelmaa, jonka tavoitteena on Euroopan Unionin hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Uuden F-kaasuasetuksen keskeiset kohdat

Päästöjen vähentäminen: Asetus tähtää merkittäviin päästövähennyksiin. F-kaasuasetuksen yhdessä otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevien asetusten toimilla arvioidaan Ympäristöministeriön mukaan vältettävän ”hiilidioksidiekvivalentteina noin 500 megatonnin päästöt vuoteen 2050 mennessä. Määrä vastaa noin kymmenkertaisesti Suomen vuoden 2022 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä.”

Käyttörajoitukset: Asetuksella rajoitetaan voimakkaasti ilmastoa lämmittäviä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden ja tuotteiden saattamista markkinoille. Kiellot uusien tuotteiden ja laitteiden saattamisesta markkinoille astuvat voimaan eri vuosina. EU-alueelle tuotavien F-kaasujen osalta kiintiöitä pienennetään asteittain. Täysi kielto astuisi voimaan 2050.

Kierrätys ja uudelleenkäyttö: Asetus sisältää säännöksiä, jotka edistävät vanhojen F-kaasujen kierrättämistä ja uudelleenkäyttöä turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Jo lähivuosina tulee käyttöön rajoituksia, joilla vähennetään korkean ilmastovaikutuksen omaavien neitseellisten kylmäaineiden käyttöä laitteiden huollossa.

Luvat ja seuranta: Lisääntyneet vaatimukset fluorattujen kaasujen kaupan luvanvaraisuudelle ja päästöjen seurannalle.

HFC aineiden kiintiöt ja saatavuus

HFC kylmäaineiden alasajoa johdetaan markkinoille saatettavan neitseellisen kylmäaineen kiintiömenettelyllä. Markkinoille tuotavien kylmäaineiden kiintiö pienenee asteittain. Kiintiö on vuonna 2027 noin 12 prosenttia vuoden 2015 lähtötasosta, vuonna 2030 noin viisi prosenttia ja vuonna 2040 vain noin kolme prosenttia lähtötasosta. Kokonaan uusien HFC -kylmäaineiden saatavuus loppuisi vuoden 2050 alussa.

F-kaasujen käyttöä markkinoille saatettavissa uusissa lämpöpumpuissa rajoitetaan seuraavasti:

Mitoitusteholtaan alle 12 kW lämpöpumput

  • vuodesta 2027 lähtien kylmäaineen GWP:n on oltava 150 tai alle
  • vuodesta 2032 lähtien f-kaasuja ei saa enää käyttää

Mitoitusteholtaan alle 12-50 kW lämpöpumput

  • vuodesta 2027 lähtien kylmäaineen GWP:n on oltava 150 tai alle

Mitoitusteholtaan yli 50 kW lämpöpumput

  • vuodesta 2030 lähtien kylmäaineen GWP:n on oltava 150 tai alle

 

”Huoltokielto” rajoittaa neitseellisen kylmäaineen käyttöä

Asetuksessa säädetään myös HFC aineita käyttävien laitteiden huoltoa kylmäaineen GWP arvon mukaisesti. Asetus rajoittaa neitseellisen kylmäaineen käyttämistä laitteiden huollossa. Vuodesta 2026 astuu voimaan sellaisten lämpöpumppujen ”huoltokielto”, joissa käytetyn kylmäaineen GWP on yli 2500. ’Huoltokielto’ tarkoittaa käytännössä, että huollossa käytetään neitseellisen kylmäaineen sijasta regeneroitua tai kierrätettyä kylmäainetta ja vain vuoteen 2032 asti. Gebwell Oy:n lämpöpumpuissa on käytetty vain alle 2500 GWP:n kylmäaineita: R407C, R134A, R410A ja R513A.

Pätevyysvaatimukset laajenevat

Kylmäaineita käsittelevien asentajien ja huoltajien pätevyysvaatimukset laajenevat koskemaan kaikkia fluorattuja kylmäaineita sekä myös luonnollisia kylmäaineita. Samalla pätevyydet muuttuvat myös määräaikaisiksi, pätevöityjen henkilöiden tulee osallistua täydennyskoulutukseen tai vastaavaan seitsemän vuoden välein. Henkilöt, joilla on jo pätevyys tulee osallistua täydennyskoulutukseen viimeistään vuonna 2029. Pätevyys- ja koulutusvaatimusten sisällöt tarkentuvat kahden vuoden sisällä.

F-kaasuasetus lyhyesti:

  • Asetus EI kiellä minkään kylmäaineen myyntiä tai maahantuontia.
  • HFC-yhdisteiden markkinoille tuomista rajoitetaan kiintiöiden asteittaisella pienentämisellä ja lopulta markkinoilta poistamisella vuonna 2050.
  • Asetuksessa asetetaan uusille laitteille sovellus- ja laitekohtaisia rajoituksia GWP-rajoina
  • Asetuksessa rajoitetaan huollossa käytettäviä kylmäaineita, ns. ”huoltokielto”.
  • Asetuksessa määrätään, että vain pätevät tahot voivat käsitellä kylmäaineita. (Lähde: Kylmäextra 1/2024 Uusi F-kaasuasetus on astunut voimaan)

Luonnolliset kylmäaineet fluorattujen tilalle lämpöpumpuissa

Lämpöpumpuissa on viime vuosina käytetty perinteisesti fluorihiilivetyjä (HFC, hydrofluorocarbons) kuten R-407C, R-410A ja R-413A. Kaikki näistä ovat otsonille vaarattomia eli niiden otsonikulutuspotentiaali ODP on 0, mutta kaikilla on suhteellisen korkea kasvihuonekaasupotentiaali eli GWP (global warming potential).

Esimerkiksi nykyisin ehkä yleisimmin lämpöpumpuissa käytetyn R410A -kylmäaineen GWP on 2088. Käytännössä luku tarkoittaa, että ilmaan päästessään R410A -kylmäaineella olisi 2088-kertainen vaikutus ilmaston lämpenemiseen kuin samalla määrällä hiilidioksidia (CO2) 100 vuoden aikajänteellä.

Valmisteilla oleva REACH asetus voi tuoda lisää rajoituksia

Uuden F-kaasuasetuksen myötä jäljellä jää enää vain kourallinen matalan GWP:n kylmäaineita. Parin vuoden sisällä tuleva REACH-asetus voi poistaa vielä näistäkin osan, PFAS-aineet, joten jos haluaa pelata varman päälle, valittavana on luonnolliset kylmäaineet kuten ammoniakki, hiilivedyt (propaani ja butaani) ja hiilidioksidi.

Gebwell G-Eco lämpöpumput luonnollisella kylmäaineella

Me Gebwell Oy:ssä valitsimme uuden G-Eco lämpöpumppumallistomme kylmäaineeksi luonnollisen R290 kylmäaineen, joka tunnetaan myös propaanina. R290 kylmäaineen GWP on vain 3, mikä tekee siitä huomattavasti HFC kylmäaineita ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon.

Valitsimme uuden lämpöpumppumallistomme kylmäaineeksi R290:n sen erinomaisten ominaisuuksien vuoksi, joiden puolesta se soveltuu erinomaisesti lämpöpumppuihin. R290 kylmäaineella on mahdollisuuksia tuottaa korkeita menolämpötiloja.

Nykyiset lämpöpumppumallimme Aries, T, Gemini ja Taurus pysyvät edelleen valikoimassamme ja niitä valmistetaan normaalisti.

 

Lähteet:

F-kaasuasetus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32024R0573

Asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400590

Green Deal https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/green-deal/

Ympäristöministeriö https://ym.fi/-/eu-n-uusi-asetus-hillitsee-fluorattujen-kasvihuonekaasujen-paastoja

Kylmäextra 1/2024 Uusi F-kaasuasetus on astunut voimaan