Maalämpösanasto

Olemme koonneet maalämpösanastoon eniten käytettyjä maalämpöön ja sen hyödyntämiseen liittyviä termejä selityksineen. Tutustu maalämpöalan keskeisimpään sanastoon ja tiedät mistä puhutaan.

anturi

Anturi mittaa lämpötilaa, painetta tms. Antureiden mittaustuloksen perusteella säädetään lämpöpumpun toimintaa

automatiikka

Automatiikka ohjaa lämpöpumpun kompressorin, kiertovesipumppujen sekä muiden oheislaitteiden toimintaa antureiden mittaustuloksien perusteella.

COP

Ks. lämpökerroin.

energiatarve

Talon ja käyttöveden lämmittämiseen yhden vuoden aikana kuluva kilowattituntimäärä (kWh). Energiatarpeeseen lasketaan mukaan kaikkien kodin sähkölaitteiden kuluttama sähkö.

Sähkölämmitteisen omakotitalon suuntaa antava energiantarvejakauma voisi olla esimerkiksi: lämmitys 52 %, taloussähkö 28 % ja lämmin käyttövesi 20 %. Maalämpöomakotitalossa lämmitys ja lämpimän käyttöveden valmistus vie tyypillisesti 60 % energiasta ja taloussähkö loput.

huoneanturi

Huoneanturi mittaa kiinteistön sisälämpötilaa.

huoneanturin vaikutus

Huoneanturin vaikutus säätötulokseen. Vaikutuksen ollessa suuri, huonelämpötilan vaihtelut vaikuttavat säätötulokseen enemmän.

höyrystin

Höyrystin on lämmönsiirrin, joka siirtää maasta kerätyn lämmön kylmäaineeseen. Kylmäaine muuttuu nesteestä höyryksi höyrystimessä.

invertteri

Invertterin eli taajuusmuuttajan avulla voidaan ohjata esimerkiksi lämpöpumpun kompressoria tarpeen mukaisella käyntinopeudella. Lue blogistamme lisää invertteriohjauksesta

kaskadikytkentä

Kaskadikytkennällä tarkoitetaan useamman lämpöpumpun kytkemistä toimimaan samassa järjestelmässä siten, että ne toimivat säädöllisesti yhtenäisesti.

keruupiiri

Lämpöpumppu hyödyntää keruupiiristä kerättyä lämmitysenergiaa. Yleensä lämpökaivoja, vaakaputkisto peltoon tai muuta ”jäte”lämpöä esim. poistoilmasta tai jostain prosessista.

kompressori

Kompressori korottaa höyrystyneen kylmäaineen paineen, ja samalla kylmäaineen lämpötila nousee.

kylmäaine

Kylmäaine on lämmönsiirtoaine kylmäprosessissa. Lämpöpumpuissa käytettyjen kylmäaineiden olomuoto muuttuu prosessin eri vaiheessa nestemäisestä kaasuksi ja takaisin. Gebwell lämpöpumpuissa käytetään R407C kylmäainetta Qi ja T206- T216 lämpöpumpuissa ja R410A kylmäainetta muissa lämpöpumpuissa.

latauspumppu

Latauspumppu siirtää lämpöpumpun tekemän lämmitysenergian käyttöveden lämmitykseen tai kiinteistön lämmitykseen.

lauhdutin

Lauhdutin siirtää lämmön kylmäaineesta kiinteistön lämmitykseen tai käyttöveden lämmitykseen. Lauhdutin myös muuttaa kylmäaineen olomuodon kaasusta nestemäiseksi / nesteen ja höyryn sekoitukseksi.

likasuodatin

Likasuodatin kerää vedestä tai maaliuoksesta sinne kuulumattomat roskat, mikäli suodatin tukkeutuu, eivät kiertovesipumput pysty kierrättämään vettä tai maaliuosta järjestelmässä.

lämmityskauden lämpökerroin

Seasonal Coefficient of Performance eli SCOP eli lämmityskauden lämpökerroin kertoo maalämpöpumpun hyötysuhteen selkeämmin kuin COP (ks. lämpökerroin), koska se ottaa huomioon lämmityskausien vaihtelut.

SCOP lasketaan neljälle eri lämmityskaudelle, koska laskennassa sovellettavat lämpötilavälit, perusmitoituksen lämpötilat ja mitoituskuormat ovat kausikohtaisia.

Lisäksi maalämpöpumppujen lämpökerrointen laskennassa huomioidaan maantieteelliset ilmastovyöhykkeet. Pohjois-Euroopassa lämmityskauden lämpökertoimen laskenta perustuu Helsingin ilmasto-olosuhteisiin.

Esimerkiksi Gebwell Aries 6 -invertterimaalämpöpumpun SCOP (0 °/ 35°) on 5,6. Aries 12 -maalämpöpumpun vastaava SCOP-arvo on 5,8.

lämmitysteho

Lämmitysteho eli maalämpöpumpun antoteho mitoitetaan rakennuksen lämmitystarpeen mukaan joko osatehoiseksi tai täystehoiseksi.

lämmityspiiri

Lämmityspiiri tarkoittaa lämmitysverkostoa tai sen osaa, esimerkiksi lattialämmitys talon lämmitykseen ja autotallin lämmitys voivat olla omina kiertoinaan (=lämmityspiireinä).

lämmitysvesi

Lämmitysvesi kiertää lämpöpumpussa ja lämmitysverkostossa. Yleensä lämmitysvedellä lämmitetään myös käyttövesi.

lämmönkeruuneste

Lämmönkeruuneste on n.25-30 % etanolia, kansankielellä viinaa, joka on denaturoitu, eli tehty juomakelvottomaksi lisäaineella. Lämmönkeruunesteenä ei voida käyttää normaalia vettä, sillä se jäätyisi maalämpöpumpun höyrystimessä ja näin ollen rikkoisi lämmönsiirtimen. Lämmönkeruunesteen jäätymispiste on alle -15 celsiusta.

lämmönkeruupumppu ks. maaliuospiirin pumppu

Lämmönkeruupumppu, joka kierrättää lämmönkeruuliuosta lämmönkeruupiiristä höyrystimeen ja takaisin.

lämpöjohtopumppu

Ks. latauspumppu.

lämpökerroin

Coefficient Of Performance eli COP-luku eli lämpöpumpun lämpökerroin kulkee kansan suussa usein terminä hyötysuhde. COP kertoo kulutetun ja tuotetun energian suhteen. Ilmalämpöpumpun hyötysuhde COP ilmaisee, kuinka tehokkaasti kulutettu sähköenergia saadaan muutettua lämpöenergiaksi.

Laskukaava: Maalämpöpumpusta saatava lämmitysteho (kW) / maalämpöpumpun kuluttama sähköteho (kW) = COP. Esimerkiksi COP 5 tarkoittaa, että 1 kW sähkön ottoteholla saadaan tuotettua 5 kW lämpötehoa. Mitä korkeampi luku on, sitä energiataloudellisempi laite on kyseessä.

COP-arvo saadaan tekemällä mittaukset +7 asteen lämpötilassa. Tästä johtuen COP ei yksistään anna luotettavaa tietoa lämmityslaitteen toimivuudesta vaikkapa pakkassäässä.

COP-lukujen vertailussa kannattaa varmistaa mitä standardia ja olosuhteita laskennassa on käytetty. Aikaisemmin käytössä ollut SFS-EN 255 -standardi antaa paremman COP-arvon kuin virallisella SFS-EN 14511 -standardilla tehdyt laskelmat.

Esimerkiksi Gebwell Aries 6 -invertterimaalämpöpumpun COP (0 °/ 35°) on 4,8. Aries 12 -maalämpöpumpun vastaava COP-arvo on 4,9.

lämpökäyrä

Lämpökäyrä määrittelee sen, kuinka lämmintä lämmitysvettä maalämpöpumppu tekee kiinteistön lämmitykseen. Lämmityskäyrälle on yleensä määritelty kaltevuus tai useampi piste, esimerkiksi -20 asteen ulkolämpötilalle asetellaan arvoksi lattialämmityksessä jotain 30-35 asteen väliltä.

maaviilennys

Lämpökaivosta saadaan viilennysenergiaa kiinteistön lämmitykseen. Maaviilennyksellä tarkoitetaan siis sitä, että lämpökaivossa jäähtynyttä maaliuosta käytetään kiinteistön jäähdytykseen, esimerkiksi puhallinpatterin kautta, tai ilmanvaihdon kautta.

menojohto

Menojohdolla tarkoitetaan sitä putkilinjaa, joka menee johonkin, esimerkiksi lämmityksen menojohto on lämmityspiirin menoputki.

nimellisottoteho

Maalämpöpumpun käyttämän sähkön sähköverkosta ottama teho (kW) nimellisolosuhteissa. Esimerkiksi Gebwell Aries 6 -invertterimaalämpöpumpun nimellisottoteho (0°/35°) on 0,78 ja Aries 12 -maalämpöpumpulla nimellisottoteho (0°/35°) on 1,36.

(0°/35°) tarkoittaa, että esimerkkien ottotehot on laskettu olosuhteissa, jossa lämmönlähteen eli keruupiirin lämpötila on 0 astetta ja lämmityspiiriin lähtee lämpöpumpulta 35-asteinen vesi.

osatehoinen maalämpöpumppu

Osatehomitoitettu lämpöpumppu jaksaa lämmittää taloa kohtuullisilla pakkassäillä. Kovimmilla pakkassäillä pumpun sisään rakennetut lämmitysvastukset tuottavat kovimmilla pakkasilla tarvittavan lisälämmön.

Kun hankitaan osatehoinen maalämpöpumppu, tarvittavan sähköenergian määrä kasvaa ja tämä vähentää energiakaivon syvyyttä vain vähän. Lämmitysjärjestelmää hankittaessa on hyvä tutkia maalämpöpumpun mitoituksen vaikutuksia kokonaiskustannuksiin.

paisunta-astia

Paisunta-astia tasaa lämmitys-, jäähdytys-, tai maapiirin lämpötilaeroista johtuvaa nesteen tilavuuden vaihtelua.

pehmokäynnistys

Pehmokäynnistin on yleensä kontaktorin tilalla oleva kytkin, joka käynnistää esimerkiksi lämpöpumpun kompressorin siten, että käynnistyksestä ei kuulu niin kova ”naksahdus”.

puhallinkonvektori

Puhallinkonvektori on laite, jossa on neste-ilmalämmönsiirrin ja puhallin. Puhallin kierrättää huoneilmaa lämmönsiirtimen läpi. Puhallinkonvektoreita käytetään lämmityksen, jäähdytyksen jakeluun. On olemassa myös yhdistelmälaitteita, joilla voi tehdä sekä lämmitystä ja jäähdytystä.

puskurivaraaja

Puskurivaraaja tasaa lämpöpumpun käyntijaksoja, ja toimii lämmityksen lämpövarastona vaihtoventtiililämpöpumpuissa silloin kun lämpöpumppu lämmittää käyttövettä.

SCOP

Ks. lämmityskauden lämpökerroin.

SFS-EN 14511

Suomen Standardoimisliiton julkaisema SFS-EN 14511 on standardi, jonka määrittelemien periaatteiden mukaan tehdään huonetilojen lämmitykseen ja viilennykseen tarkoitettujen lämpöpumppujen energialaskenta. Lämmityslaitteiden lämpökerroin eli COP lasketaan tämän standardin mukaisesti.

sähkövastus

Uppokuumennin, joka lämmittää säiliössä olevan veden.

takaiskuventtiili

Venttiili, joka sallii virtauksen vain yhteen suuntaan.

tehontarve

Tehontarve on maksimaalinen kilowattimäärä, joka tarvitaan rakennuksen ja käyttöveden lämmittämiseen vuoden kylmimpänä päivänä.

tulistus

Tulistus on kylmäprosessissa se vaihe, jossa kylmäaineessa ei ole mukana höyryä, vaan se on kokonaan kaasuuntunut. Tulistunut kylmäaine on kiehumislämpötilaa kuumempaa.

tulistuksen poisto

Tulistuksen poistolla tarkoitetaan sitä, että ennen lauhdutinta on toinen lämmönsiirrin (=tulistuksen poisto lämmönsiirrin), josta saadaan pienimpi määrä energiaa korkeammassa lämmössä, jolla voidaan lämmittää esimerkiksi käyttövettä.

työsäiliö

Ks. puskurivaraaja

täysitehoinen maalämpöpumppu

Täysitehoiseksi mitoitettu lämpöpumppu on teholtaan riittävä kiinteistön lämmitykseen myös kovilla pakkasilla ilman, että lisälämpöä tarvitsee tuottaa sähkövastuksilla.

ulkoanturi

Ulkoanturi mittaa ulkolämpötilaa. Ulkoanturi asennetaan talon ulkopuolelle yleensä pohjoisseinään. Ulkoanturi lähettää ulkolämpötilatiedon lämpöpumpulle, joka mukauttaa kiinteistön lämmityksen ulkolämpötilan ja asetetun lämpökäyrän mukaisesti.

vaihtoventtiili

Vaihtoventtiili kääntää veden virtauksen käyttöveden lämmitykseen tai lämmitysjärjestelmässä kiertävän veden lämmitykseen.

vuosihyötysuhde

Lämmitysjärjestelmän kuluttaman ja sen tuottaman energian välinen suhde vuoden aikana, huomioiden sekä lämmityksen että lämpimän käyttöveden valmistuksen.

 

Nyt kun termit ovat sinulla halussa, voit huoletta tutustua maalämmön toimintaperiaatteeseen.

Onko maalämmön hankinta sinulle ajankohtainen asia? Pyydä tarjous maalämmöstä »